สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562


รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะ ภาควิชา และหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม »

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF


สำนักประกันฯ ได้จัดส่งสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ตามบันทึกข้อความ สป ๖๓/ว๐๗๙ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไปยังหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน แล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive Gmail Account (@mutacth.com) ที่สำนักประกันฯ ได้จัดส่งให้แต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ/หรือการตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กำหนดการตรวจ ISO ภาคการศึกษา 2/2562


สำนักประกันฯ ขอเรียนแจ้งกำหนดการตรวจ ISO (ดังไฟล์แนบ) และขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และประเมินตนเองตาม Check List พร้อมลงชื่อผู้ตรวจตนเองของหน่วยงาน และจัดส่ง Check List ให้สำนักประกันฯ ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยให้หน่วยงานจัดการเรียนการสอนดาวน์โหลด Check List จากเว็บไซต์ www.qao.mut.ac.th ลำดับที่ 17 และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนดาวน์โหลด Check List จาก Gmail Account (@mutacth.com) ที่สำนักประกันฯ ได้จัดส่งให้แต่ละหน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม » ดาวน์โหลดไฟล์
กรุณาเข้าสู่ระบบ

ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com