สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF

สำนักประกันฯ ได้จัดส่งสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2561) ตามบันทึกข้อความ สป 63/ว079 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ไปยังหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน แล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive Gmail Account (@mutacth.com) ที่สำนักประกันฯ ได้จัดส่งให้แต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ/หรือการตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อไป


ย้อนกลับไปหน้าแรก

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.


สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com


qao.mut@gmail.com