2

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

รหัสแบบฟอร์ม

แก้ไขครั้งที่

Download

1.

แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา

F-QAO-061

3

2.

นิยามศตวรรษที่ 21    

3.

       

4.

การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์

F-QAO-062

2

5.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ

F-PSO/PA-046

1

6.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่

F-PSO/PA-051

0

7. แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่      
7.1 แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ประจำ F-HRO-015/1 2

7.2

แบบฟอร์มขออนุมัติรับเจ้าหน้าที่ประจำ/รายวัน

F-HRO-015/2

2

8.

ใบกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

F-PSO/PA-060

0  

8.1

ใบกำหนดลักษณะงานของอาจารย์

 

 

8.2

ใบกำหนดลักษณะงานของเจ้่าหน้าที่

 

 

9.

แบบฟอร์มส่งข้อสอบโรเนียว

F-REO-051

1

10.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-013

0

11.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-014

0

12.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-015

0

13.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-016

0

14.

ใบประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

F-ENG-017

0

15.

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

F-CAO/PI-016

1

16.

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

F-CAO/PI-017

1

17. แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงาน      
17.1 แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน (P, PS) F-QAO-097 0
17.2 แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติงาน (W) F-QAO-098 0

18.

แบบฟอร์มคำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR) 1 พ.ย.51

F-QAO-002

5

19.

ใบขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

F-QAO-007

1

20.

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ

 

 

 

20.1

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-QAO-006

1

20.2 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554    
20.3

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2556เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

F-QAO-006

1

21.

แผนดำเนินงานและแบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

21.1 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2557) F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1

8 & 7

 
21.2 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2559)1 พ.ย.51 F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1 10 & 9

21.3 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2557) F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2

8 & 7

 
21.4 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2559)1 พ.ย.51 F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2 10 & 9
21.5

สรุปประเด็นการปรับปรุงและแนวทางในการกรอกแบบฟอร์มแผนดำเนินงาน

 

21.6

สรุปประเด็นการปรับปรุงและแนวทางในการกรอกแบบฟอร์มแบบรายงานผลและประเมินผลการดำเนินงาน

 

21.7

คู่มือการกรอกข้อมูลในแผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล

 

22. แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม      

22.1

แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม (ปีการศึกษา 2557)

F-QAO-083

2

22.2 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม (ปีการศึกษา 2559)1 พ.ย.51 F-QAO-083 3
23. แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม      
23.1 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (ปีการศึกษา 2557)

F-QAO-100

2

23.2 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม (ปีการศึกษา 2558)1 พ.ย.51

F-QAO-100

3

24. ดาวโหลดฟอนต์ THsarabun    
25.        

26.

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-039

3

27.

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-040

2

28.

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้บริหาร/ผู้พบข้อบกพร่อง)

F-QAO-044

1

29.

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

F-QAO-045

0

30.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที

F-QAO-048

3

31.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค/วิศวกร

F-QAO-059

2

32.        
32.1 รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะรายบุคคล F-QAO-052 1

32.2

รายชื่อหน่วยงานที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะบางหน่วยงาน

F-QAO-107

1

32.3

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่อยู่ในระบบบริหารคุณภาพ ISO ที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้ทุกหน่วยงาน

F-QAO-106

0

33.

แบบทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

F-QAO-055

0

34.

บันทึกข้อความ1 พ.ย.51

F-CAO-003

0

35. บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ      

35.1

บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ (ปีการศึกษา 2557)

F-QAO-056

3

35.2

บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ (ปีการศึกษา 2558)1 พ.ย.51

F-QAO-056

4

36.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-QAO-057

1

37.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-058

1

38.

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปีการศึกษา 2557

 

 

 

38.1

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 1 พ.ย.51

   

38.2

แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 1 พ.ย.51

F-HRO-040/1

0

38.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ

F-HRO-041

0

38.4

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (สำหรับหัวหน้าภาควิชา/คณบดี)

F-HRO-042

2

38.5

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

F-QAO-079

1

38.6

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน / คู่มือปฏิบัติการ

F-QAO-084

0

38.7

สรุปจำนวนครั้งของการประชุม

 

 

39.

ทะเบียนลงเวลาทำงานของอาจารย์พิเศษ

F-PSO/PA-022

2

40.

ทะเบียนลงเวลาภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ

F-CAO/AP-005

0

41.

แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน

F-PSO/PA-048

1

42.

แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน

F-PSO/PA-049

1

43.

แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

F-PSO/PA-050

1

44.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานประจำ

F-HRO-048

0

45.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

45.1
แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

45.2

Management Review (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2559 1 พ.ย.51

F-QAO-093

12

45.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

46.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

 

46.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

46.2

Management Review (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2559 1 พ.ย.51

F-QAO-094

10

46.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

48.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา

F-QAO-085/*1

  4

 

48.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

   

48.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

 

 

48.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

F-QAO-113

0

48.4

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

 

 

48.5

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ

 

 

48.6 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร    

48.7

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิทยาศาสตร์

 

 

49.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-085/*2

  4

49.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

   

49.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

   

50.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ

F-QAO-085/*3

  4

 

50.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

 

 

50.2 บทสรุปผู้บริหาร (SAR) 2558    
50.3

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2558

 

 

50.4 ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน  

 

51.

 

 

 

 

52.

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

 

 

53.

รายงานโครงการนวัตกรรม

 

 

54.

วิสัยทัศน์ ปณิธาน และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

 

 

55.

ตารางกำหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Test Specification)

F-QAO-066

1

56.

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 

 

 

56.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Risk Management)    

56.2 

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

F-QAO-069

3

57.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง

F-QAO-070

3

58.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

 

 

 

58.1

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ ภาควิชา 2558

F-QAO-091/*1

3

58.2

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 2558

F-QAO-091/*2

3

58.3 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ คณะ 2558

F-QAO-091/*3

3

 

 

 

 

59.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

F-QAO-071

0

60.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

F-QAO-072

0

61. การตรวจประเมินคุณภาพการสอน      

61.1

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (1/2559)

F-QAO-086

5

  ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (2/2559)1 พ.ย.51

F-QAO-086

5

61.2

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/1

1

61.3

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/2

1

61.4

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/1

0

61.5

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/2

0

62.        

63.

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-QAO-074

0

63.1

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

 

 

64.

 

     

65.

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-046

1

66.

แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-015

3

67.

 

 

 

68.

แบบขอนุมัติรับทุนฝึกอบรม หรือดูงาน

F-CSO/PA-067

0

69.

แบบแจ้งการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

F-HRO-001

0

70.

แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-014

1

71.

 

 

 

72.

 

 

 

73.

แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-HRO-005

1

74.

แบบขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-052

0

75.

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-053

1

76.

 

   

77.

ใบขออนุญาตใช้รถ

F-BVO-003

0

77.1

ใบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ

F-BVO-030

0

78.

แบบขออนุมัติรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

F-HRO-011

2

79.

ใบสมัครงาน (ภาษาไทย)

F-HRO-003

0

80.

ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่

F-HRO-017

0

81.

ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำ

F-HRO-016

0

82.

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ / ภาควิชา ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

83.

รายการตรวจติดตามภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

83.1

รายการตรวจติดตามภายใน (Check List) ภาคการศึกษา 1/25591 พ.ย.51

F-QAO-016

4

83.2 รายการตรวจติดตามและการอนุรักษ์พลังงาน ภาคการศึกษา 1/25591 พ.ย.51 F-QAO-105 1

84.

แบบฟอร์มการแจ้งชื่อ และ Username สำหรับการทดลองใช้งานโปรแกรม E-Portfolio

 

 

85.

แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

F-QAO-081

 

86.

แบบบันทึกข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ที่ได้รับใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR)

F-QAO-082

 

87.

แบบขอเบิกวัสดุ1 พ.ย.51

F-CAO-004

0

88.

แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-012

2

89.

แบบขอลาออก

F-HRO-030

0

90.

สรุปรายวิชาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Class Average) ต่ำกว่า 1.70 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษา 1/2552

 

 

91.

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ

F-HRO-035

0

92.

แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ/หรือปรับเงินเดือน

F-HRO-036

0

93.

แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ

F-HRO-037

5

94.

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

F-HRO-045

0

95.

แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา

F-HRO-046

0

96.

แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ

F-HRO-047

0

97.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว)

F-HRO-049

0

98.

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

F-QAO-087

0

99.

แบบรายงานผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดัชนีบ่งชี้ แผนงาน โครงการ

ปี พ.. 2558 - ปี พ.. 2562 ปีการศึกษา 2558 (รอบ 1 ปี)

 

 

100.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์)

F-HRO-034/1

0

101.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่)

F-HRO-034/2

0

102.

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-HRO-050/1

0

103. กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) F-HRO-050/2 0

104.

 

 

105

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานและวันหยุดเนื่องจากภาระคุมสอบ

F-HRO-054

0

106.

แบบขอใช้สิทธิการลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน

F-HRO-055

0

107.

 

 

 

108.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

F-HRO-032

0

109.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

F-HRO-033

0

110.

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกรอบ TQF

 

 

 

110.1

(1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

F-AAO-002

3

110.2

(2) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

F-AAO-003

1

110.3

(3) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

F-QAO-096

0

110.4 - รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) F-AAO-004 1

110.5

(4) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

F-AAO-006

1

110.6

(5) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 1 พ.ย.51

F-AAO-007

2

110.7 ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558      
110.8 1. ข้อมูลนักศึกษา (จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา)    
110.9 2. การคงอยู่ของนักศึกษา    
110.10 3. การสำเร็จการศึกษา    
110.11 4. ข้อมูลรายวิชาที่เปิด    
110.12 5. ข้อมูลรายวิชาที่เปิด และการกระจายของเกรด    
110.13 6.ใบปะหน้า มคอ.7    
110.14 7. แบบสอบถามความคิดเห็นแและความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

F-AAO-012

0

110.15
รายงานความคิดเห็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 (ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร) 1 พ.ย.51    

111.

       
111.1

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา..................... (สำหรับอาจารย์)

F-RIO-008

4

111.2

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สำหรับนักศึกษา)

F-AAO-001

0

112.

แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์

F-HRO-038

3

113.

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์

F-HRO-039

2

114.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553  (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

 

 

115.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553 (ระดับคณะ)

 

 

116. แผนดำนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

 
116.1 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและแบบรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม F-QAO-103/*1 &F-QAO-112/*1

2 & 0

116.2 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและแบบรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม F-QAO-103/*2 &F-QAO-112/*2 2 & 0
117. การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต      
117.1 แบบสัมภาษณ์ การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    
117.2 ปกรายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    

117.3

รายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ

 

 

118. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

F-QAO-109

0

119. ใบสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน F-QAO-104 0
120. แบบรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 1/2555      
120.1 - แบบรายงานฯ (สำนักทรัพยากรมนุษย)์    
120.2 - แบบรายงานฯ (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 

 
120.3 - แบบรายงานฯ (สำนักกิจการนักศึกษา)    
120.4

- แบบรายงานฯ (สำนักหอสมุด)

   
120.5

- แบบรายงานฯ (สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ)

   
120.6 - แบบรายงานฯ (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)    
120.7 - แบบรายงานฯ ( สำนักบริการคอมพิวเตอร)    
120.8 - แบบรายงานฯ (ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย)    
120.9 - แบบรายงานฯ (สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม)    
121. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา.................... F-AAO-005 0
122. รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    
123. แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1 พ.ย.51 S-QAO-040 8
124. ตารางสรุปการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสำหรับเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนกับไม่เข้าเรียน เพื่อพิจารณาความแตกต่าง    
125. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม F-QAO-109 0
126. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา และประเมินผลการให้คำปรึกษา F-QAO-112 1
127. รหัสหลักสูตร สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี1 พ.ย.51 S-QAO-056 1
128. รหัสของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี1 พ.ย.51 S-QAO-057 0
129.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 1 พ.ย.51

F-AAO-011 1
130. แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา............. F-AAO-009 0
131. ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558    
132. ข้อมูลอัตราการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2558    
133. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา1 พ.ย.51 F-HRO-086 0
134. แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 1 พ.ย.51 F-HRO-087 1
135. Research Progress Report MUT Scholarship Grantee 1 พ.ย.51 F-HRO-088 1
136. ข้อมูลสำหรับใช้กรอก CHE QA Online (ปีการศึกษา 2558)      
136.1 1. ข้อมูลนักศึกษา    
136.2 2. ข้อมูลรายวิชา    
136.3 3. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน