2

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

รหัสแบบฟอร์ม

แก้ไขครั้งที่

Download

1.

แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา

F-QAO-061

3

2.

นิยามศตวรรษที่ 21    

3.

       

4.

การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์

F-QAO-062

2

5.

 

   

6.

       
7.        
7.1        

7.2

       

8.

       

8.1

 

 

 

8.2

 

 

 

9.

แบบฟอร์มส่งข้อสอบโรเนียว

F-REO-051

1

10.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-013

0

11.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-014

0

12.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-015

0

13.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-016

0

14.

ใบประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

F-ENG-017

0

15.

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

F-CAO/PI-016

1

16.

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

F-CAO/PI-017

1

17. แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงาน      
17.1 แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน (P, PS) F-QAO-097 0
17.2 แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติงาน (W) F-QAO-098 0

18.

แบบฟอร์มคำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR) 1 พ.ย.51

F-QAO-002

5

19.

ใบขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

F-QAO-007

1

20.

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ

 

 

 

20.1

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-QAO-006

1

20.2 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554    
20.3

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2556เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

F-QAO-006

1

21.

แผนดำเนินงานและแบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

21.1 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีบัญชีงบประมาณ 2561) F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1 11 & 10

21.2 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีบัญชีงบประมาณ 2561) F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2 11 & 10
22. แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม      
22.1 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 1 พ.ย.51 F-QAO-083 3
23. แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม      
23.1 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 1 พ.ย.51

F-QAO-100

3

24. ดาวโหลดฟอนต์ THsarabun    
25.        

26.

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-039

3

27.

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-040

2

28.

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้รับบริการ/ผู้พบข้อบกพร่อง)

F-QAO-044

1

29.

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

F-QAO-045

0

30.

       

31.

       
32.        
32.1 รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะรายบุคคล F-QAO-052 1

32.2

รายชื่อหน่วยงานที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะบางหน่วยงาน

F-QAO-107

1

32.3

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่อยู่ในระบบบริหารคุณภาพ ISO ที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้ทุกหน่วยงาน

F-QAO-106

0

33.

แบบทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

F-QAO-055

0

34.

บันทึกข้อความ 1 พ.ย.51

F-CAO-003

0

35. บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ      

35.1

บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ 1 พ.ย.51

F-QAO-056

4

36.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 1 พ.ย.51

F-QAO-057

1

37.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 1 พ.ย.51

F-QAO-058

1

38.

       

38.1

       

38.2

       

38.3

       

38.4

       

38.5

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

F-QAO-079

1

38.6

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ

F-QAO-084

0

38.7 สรุปจำนวนครั้งของการประชุม    
38.8
     

39.

     

40.

ทะเบียนลงเวลาภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ

F-CAO/AP-005

0

41.

แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน

F-PSO/PA-048

1

42.

แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน

F-PSO/PA-049

1

43.

แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

F-PSO/PA-050

1

44.

       

45.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

45.1
แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

45.2

Management Review (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2561 1 พ.ย.51

F-QAO-093

17

45.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

46.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

 

46.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

46.2

Management Review (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2561 1 พ.ย.51

F-QAO-094

15

46.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

48.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา

F-QAO-085/*1

  7

 

48.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2561 1 พ.ย.51

   

48.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2561 1 พ.ย.51

 

 

48.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2561 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร1 พ.ย.51

F-QAO-113

3

48.4

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

 

 

48.5

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย.51

 

 

48.6 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2561 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร1 พ.ย.51    

48.7

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ 1 พ.ย.51

 

 

49.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-085/*2

  7

49.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2561 1 พ.ย.51

   

49.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2561 1 พ.ย.51

   

50.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ

F-QAO-085/*3

  7

 

50.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2561 1 พ.ย.51

 

 

50.2 บทสรุปผู้บริหาร (SAR) 2561 1 พ.ย.51    
50.3

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2561 1 พ.ย.51

 

 

50.4 ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน  

 

51.

 

 

 

 

52.

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

 

 

53.

รายงานโครงการนวัตกรรม

 

 

54.

วิสัยทัศน์ ปณิธาน และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

 

 

55.

ตารางกำหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Test Specification)

F-QAO-066

1

56.

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 

 

 

56.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Risk Management)    

56.2

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

F-QAO-069

3

57.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง

F-QAO-070

3

58.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

 

 

 

58.1

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ ภาควิชา 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*1

4

58.2

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*2

5

58.3 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ คณะ 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*3

4

 

 

 

 

59.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

F-QAO-071

0

60.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

F-QAO-072

0

61. การตรวจประเมินคุณภาพการสอน      

61.1

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (1/2561)

F-QAO-086

5

  ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (2/2561) 1 พ.ย.51

F-QAO-086

5

61.2

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/1

1

61.3

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/2

1

61.4

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/1

0

61.5

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/2

0

62.
       

63.

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-QAO-074

0

63.1

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

 

 

64.

 

     

65.

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-046

1

66.

แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-015

3

67.

 

 

 

68.

       

69.

       

70.

       

71.

 

 

 

72.

 

 

 

73.

       

74.

       

75.

       

76.

 

   

77.

ใบขออนุญาตใช้รถ

F-BVO-003

0

77.1

ใบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ

F-BVO-030

0

78.

       

79.

       

80.

       

81.

       

82.

       

83.

รายการตรวจติดตามภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

83.1

รายการตรวจติดตามภายใน (Check List) ประจำภาคการศึกษา 2/2561 1 พ.ย.51

F-QAO-016

4

83.2 รายการตรวจติดตามและการอนุรักษ์พลังงาน 1 พ.ย.51 F-QAO-105 1

84.

แบบฟอร์มการแจ้งชื่อ และ Username สำหรับการทดลองใช้งานโปรแกรม E-Portfolio

 

 

85.

แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

F-QAO-081

 

86.

แบบบันทึกข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ที่ได้รับใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR)

F-QAO-082

 

87.

แบบขอเบิกวัสดุ 1 พ.ย.51

F-CAO-004

0

88.

       

89.

 

 

 

90.

สรุปรายวิชาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Class Average) ต่ำกว่า 1.70 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษา 1/2552

 

 

91.

       

92.

       

93.

       

94.

       

95.

       

96.

       

97.

       

98.

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

F-QAO-087

0

99.

แบบรายงานผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดัชนีบ่งชี้ แผนงาน โครงการ

ปี พ..2558 - ปี พ..2562 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560) ปีการศึกษา 2560 (รอบ 1 ปี)

 

 

100.

       

101.

       

102.

       
103.        

104.

 

 

105

       

106.

       

107.

 

 

 

108.

       

109.

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ฯ พ.ศ.2558 1 พ.ย.51 F-AAO-015 1

110.

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกรอบ TQF

 

 

 

110.1

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

F-AAO-002

3

110.2

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

F-AAO-003

1

110.3

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

F-QAO-096

0

110.4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) F-AAO-004 1

110.5

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

F-AAO-006

1

110.6

(1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ฯ พ.ศ.2548 1 พ.ย.51

F-AAO-007

5

(2) ตัวอย่าง มคอ.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ F-AAO-007 2
110.7 ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558      
110.8 1. ข้อมูลนักศึกษา (จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา)    
110.9 2. การคงอยู่ของนักศึกษา    
110.10 3. การสำเร็จการศึกษา    
110.11

4.ใบปะหน้า มคอ.7

   
110.12 5. แบบสอบถามความคิดเห็นแและความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

F-AAO-012

1

110.13
รายงานความคิดเห็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร) 1 พ.ย.51    

111.

       
111.1

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา..................... (สำหรับอาจารย์)

F-RIO-008

4

111.2

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สำหรับนักศึกษา)

F-AAO-001

0

112.

       

113.

       

114.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553  (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

 

 

115.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553 (ระดับคณะ)

 

 

116. แผนดำนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

 
116.1 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ระดับคณะ & แบบรายงานและประเมินผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะ 1 พ.ย.51 F-QAO-114/*1 &F-QAO-115/*1

0

116.2 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ระดับสำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ & แบบรายงานและประเมินผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสำนัก/ฝ่าย/ศูนย์1 พ.ย.51 F-QAO-114/*2 &F-QAO-115/*2 0
117. การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต      
117.1 แบบสัมภาษณ์ การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    
117.2 ปกรายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    

117.3

รายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ

 

 

118. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

F-QAO-109

0

119. ใบสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน F-QAO-104 0
120. แบบรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 1/2555      
120.1 - แบบรายงานฯ (สำนักทรัพยากรมนุษย)์    
120.2 - แบบรายงานฯ (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 

 
120.3 - แบบรายงานฯ (สำนักกิจการนักศึกษา)    
120.4

- แบบรายงานฯ (สำนักหอสมุด)

   
120.5

- แบบรายงานฯ (สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ)

   
120.6 - แบบรายงานฯ (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)    
120.7 - แบบรายงานฯ (สำนักบริการคอมพิวเตอร์)    
120.8 - แบบรายงานฯ (ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย)    
120.9 - แบบรายงานฯ (สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม)    
121. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา.................... F-AAO-005 0
122. รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    
123. แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1 พ.ย.51    
124. ตารางสรุปการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสำหรับเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนกับไม่เข้าเรียน เพื่อพิจารณาความแตกต่าง    
125. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม F-QAO-109 0
126. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา และประเมินผลการให้คำปรึกษา F-QAO-112 1
127. รหัสหลักสูตร สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 1 พ.ย.51 S-QAO-056 1
128. รหัสของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 1 พ.ย.51 S-QAO-057 0
129.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 1 พ.ย.51

F-AAO-011 1
130. แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา............. F-AAO-009 0
131. ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558    
132. ข้อมูลอัตราการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2558    
133.        
134.        
135.        
136. ข้อมูลสำหรับใช้กรอก CHE QA Online (ปีการศึกษา 2558)      
136.1 1. ข้อมูลนักศึกษา    
136.2 2. ข้อมูลรายวิชา    
136.3 3. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน    
137.
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เกณฑปี 2548 1 พ.ย.51 F-AAO-013 2
138.
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรเกณฑปี 25581 พ.ย.51 F-AAO-016 0