2

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

รหัสแบบฟอร์ม

แก้ไขครั้งที่

Download

1.

แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา

F-QAO-061

3

2.

นิยามศตวรรษที่ 21    

3.

       

4.

การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์

F-QAO-062

2

5.

 

   

6.

       
7.        
7.1        

7.2

       

8.

       

8.1

 

 

 

8.2

 

 

 

9.

แบบฟอร์มส่งข้อสอบโรเนียว

F-REO-051

1

10.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-013

0

11.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-014

0

12.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-015

0

13.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-016

0

14.

ใบประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

F-ENG-017

0

15.

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

F-CAO/PI-016

1

16.

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

F-CAO/PI-017

1

17. แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงาน      
17.1 แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน (P, PS) F-QAO-097 0
17.2 แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติงาน (W) F-QAO-098 0

18.

แบบฟอร์มคำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR) 1 พ.ย.51

F-QAO-002

5

19.

ใบขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

F-QAO-007

1

20.

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ

 

 

 

20.1

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-QAO-006

1

20.2 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554    
20.3

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2556เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

F-QAO-006

1

21.

แผนดำเนินงานและแบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

21.1 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีบัญชีงบประมาณ 2561) 1 พ.ย.51 F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1 11 & 10

21.2 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีบัญชีงบประมาณ 2561) 1 พ.ย.51 F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2 11 & 10
22. แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม      
22.1 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 1 พ.ย.51 F-QAO-083 3
23. แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม      
23.1 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 1 พ.ย.51

F-QAO-100

3

24. ดาวโหลดฟอนต์ THsarabun    
25.        

26.

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-039

3

27.

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-040

2

28.

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้รับบริการ/ผู้พบข้อบกพร่อง)

F-QAO-044

1

29.

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

F-QAO-045

0

30.

       

31.

       
32.        
32.1 รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะรายบุคคล F-QAO-052 1

32.2

รายชื่อหน่วยงานที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะบางหน่วยงาน

F-QAO-107

1

32.3

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่อยู่ในระบบบริหารคุณภาพ ISO ที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้ทุกหน่วยงาน

F-QAO-106

0

33.

แบบทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

F-QAO-055

0

34.

บันทึกข้อความ1 พ.ย.51

F-CAO-003

0

35. บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ      

35.1

บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ1 พ.ย.51

F-QAO-056

4

36.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-QAO-057

1

37.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-058

1

38.

       

38.1

       

38.2

       

38.3

       

38.4

       

38.5

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

F-QAO-079

1

38.6

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน / คู่มือปฏิบัติการ

F-QAO-084

0

38.7 สรุปจำนวนครั้งของการประชุม    
38.8
     

39.

     

40.

ทะเบียนลงเวลาภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ

F-CAO/AP-005

0

41.

แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน

F-PSO/PA-048

1

42.

แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน

F-PSO/PA-049

1

43.

แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

F-PSO/PA-050

1

44.

       

45.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

45.1
แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

45.2

Management Review (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2560 1 พ.ย.51

F-QAO-093

15

45.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

46.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

 

46.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

46.2

Management Review (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2560 1 พ.ย.51

F-QAO-094

13

46.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

48.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา

F-QAO-085/*1

  6

 

48.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2560 1 พ.ย.51

   

48.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25601 พ.ย.51

 

 

48.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร1 พ.ย.51

F-QAO-113

2

48.4

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

 

 

48.5

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย.51

 

 

48.6 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร1 พ.ย.51    

48.7

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิทยาศาสตร์1 พ.ย.51

 

 

49.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-085/*2

  6

49.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2560 1 พ.ย.51

   

49.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25601 พ.ย.51

   

50.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ

F-QAO-085/*3

  6

 

50.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25601 พ.ย.51

 

 

50.2 บทสรุปผู้บริหาร (SAR) 25601 พ.ย.51    
50.3

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25601 พ.ย.51

 

 

50.4 ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน  

 

51.

 

 

 

 

52.

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

 

 

53.

รายงานโครงการนวัตกรรม

 

 

54.

วิสัยทัศน์ ปณิธาน และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

 

 

55.

ตารางกำหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Test Specification)

F-QAO-066

1

56.

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 

 

 

56.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Risk Management)    

56.2 

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

F-QAO-069

3

57.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง

F-QAO-070

3

58.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

 

 

 

58.1

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ ภาควิชา 25601 พ.ย.51

F-QAO-091/*1

4

58.2

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 2560 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*2

5

58.3 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ คณะ 25601 พ.ย.51

F-QAO-091/*3

4

 

 

 

 

59.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

F-QAO-071

0

60.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

F-QAO-072

0

61. การตรวจประเมินคุณภาพการสอน      

61.1

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (1/2561)1 พ.ย.51

F-QAO-086

5

  ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (2/2561)1 พ.ย.51

F-QAO-086

5

61.2

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/1

1

61.3

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/2

1

61.4

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/1

0

61.5

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/2

0

62.
       

63.

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-QAO-074

0

63.1

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

 

 

64.

 

     

65.

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-046

1

66.

แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-015

3

67.

 

 

 

68.

       

69.

       

70.

       

71.

 

 

 

72.

 

 

 

73.

       

74.

       

75.

       

76.

 

   

77.

ใบขออนุญาตใช้รถ

F-BVO-003

0

77.1

ใบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ

F-BVO-030

0

78.

       

79.

       

80.

       

81.

       

82.

       

83.

รายการตรวจติดตามภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

83.1

รายการตรวจติดตามภายใน (Check List) ประจำภาคการศึกษา 2/25601 พ.ย.51

F-QAO-016

4

83.2 รายการตรวจติดตามและการอนุรักษ์พลังงาน1 พ.ย.51 F-QAO-105 1

84.

แบบฟอร์มการแจ้งชื่อ และ Username สำหรับการทดลองใช้งานโปรแกรม E-Portfolio

 

 

85.

แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

F-QAO-081

 

86.

แบบบันทึกข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ที่ได้รับใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR)

F-QAO-082

 

87.

แบบขอเบิกวัสดุ1 พ.ย.51

F-CAO-004

0

88.

       

89.

 

 

 

90.

สรุปรายวิชาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Class Average) ต่ำกว่า 1.70 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษา 1/2552

 

 

91.

       

92.

       

93.

       

94.

       

95.

       

96.

       

97.

       

98.

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

F-QAO-087

0

99.

แบบรายงานผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดัชนีบ่งชี้ แผนงาน โครงการ

ปี พ.. 2558 - ปี พ.. 2562 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2560) ปีการศึกษา 2560 (รอบ 1 ปี)

 

 

100.

       

101.

       

102.

       
103.        

104.

 

 

105

       

106.

       

107.

 

 

 

108.

       

109.

รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ฯ พ.ศ.2558 1 พ.ย.51 F-AAO-015 0

110.

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกรอบ TQF

 

 

 

110.1

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

F-AAO-002

3

110.2

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

F-AAO-003

1

110.3

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

F-QAO-096

0

110.4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) F-AAO-004 1

110.5

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

F-AAO-006

1

110.6

(1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เกณฑ์ฯ พ.ศ.2548 1 พ.ย.51

F-AAO-007

4

(2) ตัวอย่าง มคอ.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ F-AAO-007 2
110.7 ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558      
110.8 1. ข้อมูลนักศึกษา (จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา)    
110.9 2. การคงอยู่ของนักศึกษา    
110.10 3. การสำเร็จการศึกษา    
110.11

4.ใบปะหน้า มคอ.7

   
110.12 5. แบบสอบถามความคิดเห็นแและความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

F-AAO-012

1

110.13
รายงานความคิดเห็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร) 1 พ.ย.51    

111.

       
111.1

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา..................... (สำหรับอาจารย์)

F-RIO-008

4

111.2

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สำหรับนักศึกษา)

F-AAO-001

0

112.

       

113.

       

114.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553  (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

 

 

115.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553 (ระดับคณะ)

 

 

116. แผนดำนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

 
116.1 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ระดับคณะ & แบบรายงานและประเมินผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะ 1 พ.ย.51 F-QAO-114/*1 &F-QAO-115/*1

0

116.2 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ระดับสำนัก/ฝ่าย/ศูนย์ & แบบรายงานและประเมินผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับสำนัก/ฝ่าย/ศูนย์1 พ.ย.51 F-QAO-114/*2 &F-QAO-115/*2 0
117. การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต      
117.1 แบบสัมภาษณ์ การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    
117.2 ปกรายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    

117.3

รายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ

 

 

118. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

F-QAO-109

0

119. ใบสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน F-QAO-104 0
120. แบบรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 1/2555      
120.1 - แบบรายงานฯ (สำนักทรัพยากรมนุษย)์    
120.2 - แบบรายงานฯ (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 

 
120.3 - แบบรายงานฯ (สำนักกิจการนักศึกษา)    
120.4

- แบบรายงานฯ (สำนักหอสมุด)

   
120.5

- แบบรายงานฯ (สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ)

   
120.6 - แบบรายงานฯ (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)    
120.7 - แบบรายงานฯ ( สำนักบริการคอมพิวเตอร)    
120.8 - แบบรายงานฯ (ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย)    
120.9 - แบบรายงานฯ (สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม)    
121. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา.................... F-AAO-005 0
122. รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    
123. แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1 พ.ย.51    
124. ตารางสรุปการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสำหรับเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนกับไม่เข้าเรียน เพื่อพิจารณาความแตกต่าง    
125. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม F-QAO-109 0
126. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา และประเมินผลการให้คำปรึกษา F-QAO-112 1
127. รหัสหลักสูตร สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี1 พ.ย.51 S-QAO-056 1
128. รหัสของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี1 พ.ย.51 S-QAO-057 0
129.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 1 พ.ย.51

F-AAO-011 1
130. แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา............. F-AAO-009 0
131. ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558    
132. ข้อมูลอัตราการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2558    
133.        
134.        
135.        
136. ข้อมูลสำหรับใช้กรอก CHE QA Online (ปีการศึกษา 2558)      
136.1 1. ข้อมูลนักศึกษา    
136.2 2. ข้อมูลรายวิชา    
136.3 3. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน    
137.
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กรรมการภายนอก 1 พ.ย.51 F-AAO-013 1