2

ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

รหัสแบบฟอร์ม

แก้ไขครั้งที่

Download

1.

แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา

F-QAO-061

3

2.

นิยามศตวรรษที่ 21    

3.

       

4.

การพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์

F-QAO-062

2

5.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของอาจารย์ประจำ

F-PSO/PA-046

1

6.

ใบกำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่

F-PSO/PA-051

0

7. แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่      
7.1 แบบฟอร์มขออนุมัติรับอาจารย์ประจำ F-HRO-015/1 2

7.2

แบบฟอร์มขออนุมัติรับเจ้าหน้าที่ประจำ/รายวัน

F-HRO-015/2

2

8.

ใบกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

F-PSO/PA-060

0  

8.1

ใบกำหนดลักษณะงานของอาจารย์

 

 

8.2

ใบกำหนดลักษณะงานของเจ้่าหน้าที่

 

 

9.

แบบฟอร์มส่งข้อสอบโรเนียว

F-REO-051

1

10.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-013

0

11.

บัญชีรายชื่อเครื่องมือ-อุปกรณ์ที่ต้องสอบเทียบสอบทาน

F-ENG-014

0

12.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-015

0

13.

แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน/สอบเทียบ/สอบทาน/ประจำปีการศึกษาของเครื่องมืออุปกรณ์ที่่ต้องสอบเทียบ/สอบทาน

F-ENG-016

0

14.

ใบประวัติการซ่อมบำรุง เครื่องมือ-อุปกรณ์

F-ENG-017

0

15.

แบบขออนุมัติจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์

F-CAO/PI-016

1

16.

แบบขออนุมัติโอนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

F-CAO/PI-017

1

17. แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน/วิธีปฏิบัติงาน      
17.1 แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติงาน (P, PS) F-QAO-097 0
17.2 แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติงาน (W) F-QAO-098 0

18.

แบบฟอร์มคำขออนุมัติการใช้เอกสาร (DAR) 1 พ.ย.51

F-QAO-002

5

19.

ใบขออนุมัติและบันทึกการทำลายเอกสาร

F-QAO-007

1

20.

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ

 

 

 

20.1

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-QAO-006

1

20.2 แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บบันทึกคุณภาพ หน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 1/2554    
20.3

ใบควบคุมบันทึกคุณภาพ (สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 1/2556เฉพาะสำนักกิจการนักศึกษา, สำนักประกันคุณภาพการศึกษา, สำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

F-QAO-006

1

21.

แผนดำเนินงานและแบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

 

 

21.1 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานจัดการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2560)1 พ.ย.51 F-QAO-020/*1 & F-QAO-021/*1 10 & 9

21.2 แผนดำเนินงาน และแบบรายงานผลและประเมินผล หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (ปีการศึกษา 2560)1 พ.ย.51 F-QAO-020/*2 & F-QAO-021/*2 10 & 9
22. แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม      
22.1 แบบเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 1 พ.ย.51 F-QAO-083 3
23. แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม      
23.1 แบบสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม 1 พ.ย.51

F-QAO-100

3

24. ดาวโหลดฟอนต์ THsarabun    
25.        

26.

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-039

3

27.

แผนการปรับปรุงดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพและเป้าหมาย

F-QAO-040

2

28.

ใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR) (สำหรับผู้บริหาร/ผู้พบข้อบกพร่อง)

F-QAO-044

1

29.

ใบขอให้ดำเนินการป้องกันการผิดพลาด

F-QAO-045

0

30.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที

F-QAO-048

3

31.

แฟ้มสะสมงานสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิค/วิศวกร

F-QAO-059

2

32.        
32.1 รายชื่อบุคคลที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะรายบุคคล F-QAO-052 1

32.2

รายชื่อหน่วยงานที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้เฉพาะบางหน่วยงาน

F-QAO-107

1

32.3

รายชื่อหน่วยงานที่ไม่อยู่ในระบบบริหารคุณภาพ ISO ที่ถือครองเอกสารควบคุมสำเนาที่ใช้ทุกหน่วยงาน

F-QAO-106

0

33.

แบบทบทวนการจัดการการเรียนการสอน

F-QAO-055

0

34.

บันทึกข้อความ1 พ.ย.51

F-CAO-003

0

35. บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ      

35.1

บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย/โครงการ1 พ.ย.51

F-QAO-056

4

36.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

F-QAO-057

1

37.

ใบส่งบันทึกคุณภาพ (RD) ที่ครบกำหนดทำลาย หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-058

1

38.

เอกสารเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปีการศึกษา 2559

 

 

 

38.1

แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 1 พ.ย.51

   

38.2

แบบเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ 1 พ.ย.51

F-HRO-040/1

1

38.3

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ : งานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ

F-HRO-041

0

38.4

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ (สำหรับหัวหน้าภาควิชา/คณบดี)

F-HRO-042

2

38.5

แบบประเมินคุณภาพเอกสารคำสอน

F-QAO-079

1

38.6

แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน / คู่มือปฏิบัติการ

F-QAO-084

0

38.7 สรุปจำนวนครั้งของการประชุม    
38.8
แบบเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1 พ.ย.51 F-HRO-040/2 0

39.

ทะเบียนลงเวลาทำงานของอาจารย์พิเศษ

F-PSO/PA-022

2

40.

ทะเบียนลงเวลาภาระการสอนเกินปกติของคณาจารย์ประจำ

F-CAO/AP-005

0

41.

แบบแจ้งการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาโครงงาน/เตรียมโครงงาน

F-PSO/PA-048

1

42.

แบบแจ้งอาจารย์คุมสอบวิชาโครงงาน

F-PSO/PA-049

1

43.

แบบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด

F-PSO/PA-050

1

44.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลาปฏิบัติงานประจำ

F-HRO-048

0

45.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

45.1
แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

45.2

Management Review (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2559 1 พ.ย.51

F-QAO-093

13

45.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

46.

การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

 

46.1 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประชุมทบทวนการบริหารงาน (Management Review)    

46.2

Management Review (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) ภาคการศึกษา 2/2559 1 พ.ย.51

F-QAO-094

11

46.3

แนวทางการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review)หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

 

 

48.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชา

F-QAO-085/*1

  5

 

48.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2559 1 พ.ย.51

   

48.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25591 พ.ย.51

 

 

48.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร1 พ.ย.51

F-QAO-113

1

48.4

ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน

 

 

48.5

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ 1 พ.ย.51

 

 

48.6 แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ของภาควิชา/บัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร1 พ.ย.51    

48.7

แบบฟอร์มสำหรับส่งรายงานการประเมินตนเองสำหรับคณะวิทยาศาสตร์1 พ.ย.51

 

 

49.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

F-QAO-085/*2

  5

49.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 2559 1 พ.ย.51

   

49.2

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25591 พ.ย.51

   

50.

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะ

F-QAO-085/*3

  5

 

50.1

ปกรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25591 พ.ย.51

 

 

50.2 บทสรุปผู้บริหาร (SAR) 25591 พ.ย.51    
50.3

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 25591 พ.ย.51

 

 

50.4 ตารางคำนวณสรุปผลการประเมิน  

 

51.

 

 

 

 

52.

แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

 

 

53.

รายงานโครงการนวัตกรรม

 

 

54.

วิสัยทัศน์ ปณิธาน และดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพหลัก

 

 

55.

ตารางกำหนดรายละเอียดข้อสอบ (Table of Test Specification)

F-QAO-066

1

56.

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

 

 

 

56.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (Risk Management)    

56.2 

แผนดำเนินงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

F-QAO-069

3

57.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง

F-QAO-070

3

58.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

 

 

 

58.1

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ ภาควิชา 25591 พ.ย.51

F-QAO-091/*1

4

58.2

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 2559 1 พ.ย.51

F-QAO-091/*2

4

58.3 รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ของ คณะ 25591 พ.ย.51

F-QAO-091/*3

4

 

 

 

 

59.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

F-QAO-071

0

60.

แบบตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

F-QAO-072

0

61. การตรวจประเมินคุณภาพการสอน      

61.1

ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (1/2560)1 พ.ย.51

F-QAO-086

5

  ข้อมูลรายวิชาสำหรับตรวจประเมินคุณภาพการสอน (2/2560)1 พ.ย.51

F-QAO-086

5

61.2

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/1

1

61.3

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาบรรยาย)

F-QAO-073/2

1

61.4

แบบตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/1

0

61.5

แบบสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการสอน (วิชาปฏิบัติการ)

F-QAO-075/2

0

62.        

63.

แบบตรวจประเมินคุณภาพเอกสาร ในโครงการตำราวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-QAO-074

0

63.1

เกณฑ์การนำรูปภาพที่มิใช่ลิขสิทธิ์ของผู้แต่งตำรามาใช้ประกอบตำรา

 

 

64.

 

     

65.

แบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-046

1

66.

แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

F-QAO-015

3

67.

 

 

 

68.

แบบขอนุมัติรับทุนฝึกอบรม หรือดูงาน

F-CSO/PA-067

0

69.

แบบแจ้งการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

F-HRO-001

0

70.

แบบขอเบิกเงินทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-014

1

71.

 

 

 

72.

 

 

 

73.

แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ ลาคลอด และลาหยุดพักผ่อนประจำปี สำหรับคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

F-HRO-005

1

74.

แบบขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-052

0

75.

แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

F-HRO-053

1

76.

 

   

77.

ใบขออนุญาตใช้รถ

F-BVO-003

0

77.1

ใบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ

F-BVO-030

0

78.

แบบขออนุมัติรับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

F-HRO-011

2

79.

ใบสมัครงาน (ภาษาไทย)

F-HRO-003

0

80.

ผลการพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่

F-HRO-017

0

81.

ผลการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจำ

F-HRO-016

0

82.

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจำคณะ / ภาควิชา ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ

 

 

83.

รายการตรวจติดตามภายใน หน่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 

 

83.1

รายการตรวจติดตามภายใน (Check List) ประจำภาคการศึกษา 2/25591 พ.ย.51

F-QAO-016

4

83.2 รายการตรวจติดตามและการอนุรักษ์พลังงาน F-QAO-105 1

84.

แบบฟอร์มการแจ้งชื่อ และ Username สำหรับการทดลองใช้งานโปรแกรม E-Portfolio

 

 

85.

แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

F-QAO-081

 

86.

แบบบันทึกข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ที่ได้รับใบขอให้ดำเนินการแก้ไข (CAR)

F-QAO-082

 

87.

แบบขอเบิกวัสดุ1 พ.ย.51

F-CAO-004

0

88.

แบบขออนุมัติรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ

F-HRO-012

2

89.

แบบขอลาออก

F-HRO-030

0

90.

สรุปรายวิชาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (Class Average) ต่ำกว่า 1.70 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาคการศึกษา 1/2552

 

 

91.

แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน กรณีศึกษาต่อ

F-HRO-035

0

92.

แบบขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาและ/หรือปรับเงินเดือน

F-HRO-036

0

93.

แบบขออนุมัติจัดจ้างอาจารย์พิเศษ

F-HRO-037

5

94.

แบบขออนุมัติจัดจ้างที่ปรึกษา

F-HRO-045

0

95.

แบบรายงานประวัติย่อที่ปรึกษา

F-HRO-046

0

96.

แบบรายงานประวัติย่ออาจารย์พิเศษ

F-HRO-047

0

97.

แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงาน (กรณีเป็นครั้งคราว)

F-HRO-049

0

98.

แบบฟอร์มแจ้งการดำเนินการส่งแบบฟอร์มและยกเลิกแบบฟอร์มสำหรับให้ดาว์นโหลดจากเว็บไซต์สำนักประกันฯ

F-QAO-087

0

99.

แบบรายงานผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดัชนีบ่งชี้ แผนงาน โครงการ

ปี พ.. 2558 - ปี พ.. 2562 (ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2559) ปีการศึกษา 2559 (รอบ 1 ปี)

 

 

100.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (คณาจารย์)

F-HRO-034/1

0

101.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เจ้าหน้าที่)

F-HRO-034/2

0

102.

กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานจัดการเรียนการสอน)

F-HRO-050/1

0

103. กรอบอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) F-HRO-050/2 0

104.

 

 

105

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าปฏิบัติงานและวันหยุดเนื่องจากภาระคุมสอบ

F-HRO-054

0

106.

แบบขอใช้สิทธิการลดหย่อนค่าลงทะเบียนเรียน

F-HRO-055

0

107.

 

 

 

108.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

F-HRO-032

0

109.

แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

F-HRO-033

0

110.

เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามกรอบ TQF

 

 

 

110.1

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

F-AAO-002

3

110.2

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

F-AAO-003

1

110.3

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

F-QAO-096

0

110.4 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) F-AAO-004 1

110.5

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

F-AAO-006

1

110.6

(1) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 1 พ.ย.51

F-AAO-007

3

(2) ตัวอย่าง มคอ.7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 พ.ย.51 F-AAO-007 2
110.7 ข้อมูลสำหรับประกอบการจัดทำ มคอ.7 ประจำปีการศึกษา 2558      
110.8 1. ข้อมูลนักศึกษา (จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา)    
110.9 2. การคงอยู่ของนักศึกษา    
110.10 3. การสำเร็จการศึกษา    
110.11

4.ใบปะหน้า มคอ.7

   
110.12 5. แบบสอบถามความคิดเห็นแและความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

F-AAO-012

0

110.13
รายงานความคิดเห็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559 (ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร) 1 พ.ย.51    

111.

       
111.1

แบบสรุปผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ประจำปีการศึกษา..................... (สำหรับอาจารย์)

F-RIO-008

4

111.2

แบบสรุปผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นำไปใช้ประโยชน์ (สำหรับนักศึกษา)

F-AAO-001

0

112.

แบบแจ้งภาระงานสอนของคณาจารย์

F-HRO-038

3

113.

แบบแจ้งวันเข้าปฏิบัติงานประจำของคณาจารย์

F-HRO-039

2

114.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553  (หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน)

 

 

115.

ข้อมูล Common Data Set  ปีการศึกษา 2553 (ระดับคณะ)

 

 

116. แผนดำนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

 
116.1 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและแบบรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม F-QAO-103/*1 &F-QAO-112/*1

2 & 0

116.2 แผนดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและแบบรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม F-QAO-103/*2 &F-QAO-112/*2 2 & 0
117. การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต      
117.1 แบบสัมภาษณ์ การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    
117.2 ปกรายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ    

117.3

รายงาน การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ

 

 

118. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

F-QAO-109

0

119. ใบสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนของรายวิชาที่เปิดสอน F-QAO-104 0
120. แบบรายงานการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 1/2555      
120.1 - แบบรายงานฯ (สำนักทรัพยากรมนุษย)์    
120.2 - แบบรายงานฯ (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

 

 
120.3 - แบบรายงานฯ (สำนักกิจการนักศึกษา)    
120.4

- แบบรายงานฯ (สำนักหอสมุด)

   
120.5

- แบบรายงานฯ (สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ)

   
120.6 - แบบรายงานฯ (สำนักประกันคุณภาพการศึกษา)    
120.7 - แบบรายงานฯ ( สำนักบริการคอมพิวเตอร)    
120.8 - แบบรายงานฯ (ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย)    
120.9 - แบบรายงานฯ (สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม)    
121. การได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพของอาจารย์ ปีการศึกษา.................... F-AAO-005 0
122. รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา    
123. แผนดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 1 พ.ย.51    
124. ตารางสรุปการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสำหรับเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนกับไม่เข้าเรียน เพื่อพิจารณาความแตกต่าง    
125. รายงานการประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและประเมินผลประโยชนหรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม F-QAO-109 0
126. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา และประเมินผลการให้คำปรึกษา F-QAO-112 1
127. รหัสหลักสูตร สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี1 พ.ย.51 S-QAO-056 1
128. รหัสของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี1 พ.ย.51 S-QAO-057 0
129.

รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร 1 พ.ย.51

F-AAO-011 1
130. แบบแจ้งกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา............. F-AAO-009 0
131. ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2558    
132. ข้อมูลอัตราการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2558    
133. แบบรายงานความก้าวหน้าของการศึกษา1 พ.ย.51 F-HRO-086 0
134. แบบรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์/งานวิจัย ผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 1 พ.ย.51 F-HRO-087 1
135. Research Progress Report MUT Scholarship Grantee 1 พ.ย.51 F-HRO-088 1
136. ข้อมูลสำหรับใช้กรอก CHE QA Online (ปีการศึกษา 2558)      
136.1 1. ข้อมูลนักศึกษา    
136.2 2. ข้อมูลรายวิชา    
136.3 3. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน    
137.
รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กรรมการภายนอก 1 พ.ย.51 F-AAO-013 1