logo mut logo qao
         
         
         
         
facebook qao   twitter qao   email qao
    home   about us   committee   attaluk   contact1   e-service   km mut
                             
           
           
 
   
           
  sujuc  

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

sujate@mut.ac.th

 
           
  jirayuth  

ศาสตราจารย์ ดร. จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 2214

jirayut@mut.ac.th

 
           
  kanjai  

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

QMR

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 2228

qao.mut@gmail.com

 
           
  prawit  

ดร. ประวิทย์ สิงห์โตทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 3224

pravit@mut.ac.th

 
           
  wilailak  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ สระมูล

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 2218

wilailakk@gmail.com

 
           
  prugsa  

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 4114

pruegsa@gmail.com

pruegsa@mut.ac.th

 
           
  araya  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร. อารยา สืบขำเพชร

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 5224

anupriwan@yahoo.com

saraya@mut.ac.th

 
           
  araya  

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 2120

voraluk@mut.ac.th

 
           
  titaree  

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 2214

tumja_02@hotmail.com

 
           
  kreang  

อาจารย์เกรียง อิมามี

ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

กรรมการ

02-988-3655 ต่อ 2102

kreang@mut.ac.th

 
           
  supannee  

อาจารย์สุพรรณี คุณะโคตร

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

02-988-3655 ต่อ 2347 - 8

qao.mut@gmail.com

 

 
           
  budsayarat  

อาจารย์บุษยารัตน์ จันทรประเสริฐ

รองผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการและผูุ้้ช่วยเลขานุการ

02-988-3655 ต่อ 2347 - 8

qao.mut@gmail.com