ข่าวประชาสัมพันธ์

   ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ตรวจ SAR) ประจำปีภาคารศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม 2563 โดยตรวจหน่วยงานจัดการเรียนการสอน จำนวน 9 หน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน 15 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

   รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจำภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562

ผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

   รายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการจัดทำรายงานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณะผู้ตรวจดาวน์โหลด

รายละเอียดเพิ่มเติม

   สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF

สำนักประกันฯ ได้จัดส่งสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF

รายละเอียดเพิ่มเติม

   กำหนดการตรวจ ISO ภาคการศึกษา 2/2562

กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ตรวจ ISO) ประจำภาคการศึกษา 2/2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด »

การจัดการความรู้ (KM)

ลำดับ หัวข้อ วันที่เผยแพร่
วัน/เดือน/ปี
หมายเหตุ ดาวน์โหลด
1 วิธีการอัปโหลดเอกสารขึ้นเว็บไซต์ www.qao.mut.ac.th และการแชร์เอกสารผ่าน Google Drive ด้วยอีเมล qao.mut@mutacth.com 23/10/2563 ภาคการศึกษา 1/2563 ดาวน์โหลด
2 หารายได้พิเศษอย่างไรไม่กระทบงานประจำ 17/03/2563 ภาคการศึกษา 2/2562 ดาวน์โหลด
การจัดการความรู้ (KM) ทั้งหมด »

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

"ผู้นำทางความคิด ผลิตบัณฑิตคุณภาพ"

อัตลักษณ์ผู้สำเร็จการศึกษา

"คิดเป็น ทำจริง"

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

"คุณภาพครบวงจร"

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ)

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์

อธิการบดี ประธานกรรมการ

อาจารย์ขวัญใจ จินดานุรักษ์

ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR) (กรรมการ)

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทั้งหมด »

ดาวน์โหลดคู่มือ

ลำดับ ชื่อคู่มือ ดาวน์โหลด
1 สกอ. มีการแก้ไขคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 2557 (แก้ไขฉบับวันที่ 20 ก.ย. 60) ดาวน์โหลด
2 คู่มือ มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
3 คู่มือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลด
คู่มือ ทั้งหมด »

รายงาน

ลำดับ ชื่อรายงาน ดาวน์โหลด
1 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2562 ดาวน์โหลด
2 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2561 ดาวน์โหลด
3 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2561 ดาวน์โหลด
4 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2560 ดาวน์โหลด
5 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 1/2560 ดาวน์โหลด
6 รายงานความพึงพอใจการให้บริการของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2/2562 ดาวน์โหลด
รายงาน ทั้งหมด »

สถานที่ติดต่อเรา

วันและเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 17:00 น.

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 7 อาคาร F
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทร: 029883655 ต่อ ต่อ 2347 - 8
อีเมลล์: qao.mut@gmail.com
qao.mut@gmail.com

© THE OFFICE OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Designed by Software Innovation Office ALL Rights Reserved Version M.NUTDANAI 20201120_V1