logo mut logo qao
Username : Password:
 
 
 
facebook qao   twitter qao   email qao
    home   about us   committee   attaluk   contact1   e-service   km mut
                             
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คู่มือ สกอ. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 2557(ฉบับวันที่ 12 มี.ค. 58)

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (10 ก.พ. 59) ตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ

 

che   download
     
SAR   inhouse
     
onesqa   outdoor
     
iso   km qao
     
     

 

   

 

 
     
     
     
 
********

คู่มือ สกอ. 2557

(12/03/58)

           
iqa 2557
********
handbook   command   anouce   train   satify